Odbudowa ciągłości tkanki śródmiejskiej. © Urząd m.st. Warszawy.

Plan na miasto

9–10.05 | Warszawa, Szwedzka.com, ul. Szwedzka 2/4


Czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? To dokument, który określa, jak ma wyglądać polityka przestrzenna na całym obszarze miasta. Daje wytyczne dla zabudowy, terenów zielonych, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie Urząd m.st. Warszawy kończy prace nad strategią rozwoju do roku 2030, a kolejnym krokiem będzie stworzenie nowego studium dla stolicy. Konferencja Robimy studium! #Warszawa2030 organizowana przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i koordynowana przez Fundację Bęc Zmiana to spotkanie osób, które będą tworzyły dokument, a w debatach będzie można uczestniczyć także wirtualnie. O tym, jak to robią za granicą, opowiedzą między innymi eksperci z Tallina i Helsinek. Przewidziano również otwarty dla publiczności Departament Propozycji, podczas którego każdy będzie mógł zgłosić własny pomysł ulepszenia stołecznej przestrzeni.

robimystudium.pl